Učitelské porozumění
příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí

Tento web informuje o výzkumném projektu Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí.

Výzkum realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu OPVVV.

Projekt probíhá od jara 2020 do podzimu 2023. V jeho závěru proběhne shrnující konference a bude představena závěrečná kniha určená vyučujícím ve školách.

Jaké jsou cíle výzkumu?

zjistit, jaké pedagogické intervence proti školní neúspěšnosti v matematice a českém jazyku na začátku 1. stupně ZŠ jsou účinné, a to v závislosti na učitelském uchopení příčin neúspěšnosti, na charakteristikách individuálních žáků/žákyň, na podmínkách ve školní třídě a na používaných pedagogických postupech

popsat učitelské definice školní neúspěšnosti, včetně jejích různých příčin

porovnat parametry školní neúspěšnosti v učitelské definici a v individuálních profilech schopností, znalostí a dovedností žáků

zmapovat uvažované a reálně používané pedagogické postupy vůči žákům, kteří jsou
vyučujícími vnímáni jako školně neúspěšní

ověřit prostřednictvím srovnání vstupního a výstupního testování efektivitu použitých
pedagogických intervencí pro snižování školní neúspěšnosti a překážkek

Jak výzkum probíhá?
Ve 29 třídách 1. stupně základních škol provádíme sérii případových studií. Případové studie byly zahájeny výběrem tříd v prvním ročníku. Poté byly třídy intenzivně sledovány během druhého a třetího ročníku. Sběr dat tedy probíhal ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022.

Každá případová studie zahrnuje sběr dat následujícími metodami:

  • testování schopností, znalostí, dovedností a postojů jednotlivých žáků a žákyní
  • rozhovory s vyučujícími
  • pozorování výuky
  • dotazník pro rodiče