Učitelské porozumění
příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí

Tento web informuje o výzkumném projektu Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí.

Výzkum realizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.

Projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu OPVVV.

Projekt probíhá od jara 2020 do podzimu 2023. V jeho závěru proběhne shrnující konference a bude představena závěrečná kniha určená vyučujícím ve školách.

Závěrečná konference - 6. října 2023

Zveme vás na konferenci s tématem příčiny školní ne/úspěšnosti na 1. stupni základní školy a pedagogické možnosti jejich snižování.  

Konference představuje výsledky a výstupy výzkumného projektu Učitelské porozumění příčinám školní ne/úspěšnosti u žáků na 1. stupni ZŠ a porovnává je se zjištěními jiných výzkumných týmů i s požadavky školské politiky.  

Výzkum řešil interdisciplinární tým Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Jihočeské univerzity, který zahrnoval expertízu z psychologie, primární pedagogiky, speciální pedagogiky, didaktiky matematiky a didaktiky českého jazyka.   

Konference je určena vyučujícím na 1. stupni ZŠ, osobám ze školních poradenských pracovišť a zařízení, osobám z akademických pracovišť a odborných institucí.  

Konference je bezplatná.  

 

Přihláška na konferenci: https://forms.office.com/e/9nEquQp5g4
Program konference

Kdy: 6. října 2023, 9:00-15:00 

Kde: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 
Katedra psychologie  
Myslíkova 7, Praha 1 

 

Program:  

9:00 zahájení konference 

9:15-10:30 představení výsledků výzkumu 

10:30-11:00 pohled vyučujících ze zúčastněných škol 

11:15-12:30 příspěvky hostů – širší výzkumný a školsko-politický kontext 

Ing Ferdinand Hrdlička, MŠMT  
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D., PedF MU  
a další

12:30-13:15 přestávka, občerstvení zajištěno 

13:15-15:00 odpolední workshopy, výběr dvou workshopů ze čtyř možností  
2 x 45 minut; témata workshopů: Problémy ohrožených žáků v českém jazyce, Problémy ohrožených žáků v matematice, Třídní klima, Žáci s SVP 

15:00 Ukončení konference 

Jaké jsou cíle výzkumu?

zjistit, jaké pedagogické intervence proti školní neúspěšnosti v matematice a českém jazyku na začátku 1. stupně ZŠ jsou účinné, a to v závislosti na učitelském uchopení příčin neúspěšnosti, na charakteristikách individuálních žáků/žákyň, na podmínkách ve školní třídě a na používaných pedagogických postupech

popsat učitelské definice školní neúspěšnosti, včetně jejích různých příčin

porovnat parametry školní neúspěšnosti v učitelské definici a v individuálních profilech schopností, znalostí a dovedností žáků

zmapovat uvažované a reálně používané pedagogické postupy vůči žákům, kteří jsou
vyučujícími vnímáni jako školně neúspěšní

ověřit prostřednictvím srovnání vstupního a výstupního testování efektivitu použitých
pedagogických intervencí pro snižování školní neúspěšnosti a překážkek

Jak výzkum probíhá?
Ve 30 třídách 1. stupně základních škol provádíme sérii případových studií. Případové studie byly zahájeny výběrem tříd v prvním ročníku. Poté byly třídy intenzivně sledovány během druhého a třetího ročníku. Sběr dat tedy probíhal ve školních letech 2020/2021 a 2021/2022.

Každá případová studie zahrnuje sběr dat následujícími metodami:

  • testování schopností, znalostí, dovedností a postojů jednotlivých žáků a žákyní
  • rozhovory s vyučujícími
  • pozorování výuky
  • dotazník pro rodiče